Այնքան ՀԱԶՈՒԱԳԻՏ են անոնք, որ կը կանգնին ԱՆԶՕՐԻՆ կողքին,


22:45 , 9 հոկտեմբեր, 2013

Այնքան ՀԱԶՈՒԱԳԻՏ են անոնք, որ կը կանգնին ԱՆԶՕՐԻՆ կողքին, անոր դատը կը համարեն իրենցը՝ առանց փող ու թմբուկի, առանց որեւէ ակնկալութեան, պարզապէս անսալով իրենց ներքին ՁԱՅՆԻՆ...Այնքան ՍԱԿԱՒ են անոնք, որ ՃԻՇԴԸ կըսեն ու կը գործեն, նոյնիսկ եթէ ատիկա վնասակար ըլլայ իրենց սեփական նեղ-անձնական շահին եւ յօգուտ ընդհանրական բարիքին....այնքան քիչ եւ անոնք, որ ՊԱՐԿԵՇՏ ու ԱԶՆԻՒ կը մնան, հակառակ իրենց շուրջ վխտացող համատարած սուտին ու կեղծիքին....Եւ տակաւին՝ անոնք, որ ամենայն քաջութեամբ կընդունին սեփական սխալը, առանց դոյզն վարանումի....Իսկապէս ալ՝ ԲԱԶՈՒՄՔ ԵՆ ԿՈՉԵՑԵԱԼՔ, ԲԱՅՑ ՍԱԿԱՒՔ ԵՆ ԸՆՏՐԵԱԼՔ....