ԱԺ պատգամավորները չեն կատարում կամ ծանոթ չեն ՀՀ Սահմանադրությանը


15:06 , 20 մայիս, 2014

Էն որ թուրքերին հայհոյում ես, կոնչիտաներին` քլնգում, եհովականներին` քննադատում, հեղափոխականներին` ծաղրում, լրագրողներին` գրողի ծոցը ուղարկում, տեսել ենք:
Սա վկայում է ուղղակի, որ ԱԺ պատգամավորները չեն կատարում կամ ծանոթ չեն ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 14.1-ին. «Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև:
Խտրականությունը՝ կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է»: