Աթոռ Հայրապետական Ամենայն Հայոց


 Ա. Ս. Թադևոս Առաքյալ (43-66)

Բ. Ս. Բարդուղիմեոս Առաքյալ (60-68)

Գ. Զաքարիա հայրապետ(68-72)

Դ. Զեմենտոս հայրապետ (72-76)

Ե. Ատրներսեհ հայրապետ (77-92)

Զ. Մուշէ հայրապետ (93-123)

Է. Շահէն հայրապետ(124-150)

Ը. Շավարշ հայրապետ(151-171)

Թ. Ղևոնդիոս հայրապետ(172-190)

Ժ. Մեհրուժան հայրապետ(240-270)

1. Տ. Ս. Գրիգոր Ա Պարթև (Լուսավորիչ) (302-325)

2. Տ. Ս. Արիստակես Ա Պարթև (325-333)

3. Տ. Ս. Վրթանես Ա Պարթև (333-341)

4. Տ. Ս. Հուսիկ Ա Պարթև (341-347)

5. Տ. Փառեն Ա Աշտիշատցի (348-352)

6. Տ.Սուրբ Ներսես Ա Մեծ (Պարթև) (353-373)

7. Տ. Շահակ Ա Մանազկերտցի (374-377)

8. Տ.Զավեն Ա Մանազկերտցի (377-381)

9. Տ.Ասպուրակես Ա Մանազկերտցի (381-386)

10. Տ.Ս. Սահակ Ա Պարթև (387-436)

11. Տ. Ս. Հովսեփ Ա Հողոցմեցի (437-452)

12. Տ.Մելիտե Ա Մանազկերտցի (452-456)

13. Տ. Մովսես Ա Մանազկերտցի (456-461)

14. Տ. Գյուտ Ա Արահեզացի (461-478)

15. Տ. Հովհաննես Ա Մանդակունի (478-490)

16. Տ. Բաբկեն Ա Ոթմսեցի (490-516)

17. Տ.Սամվել Ա Արծկեցի (516-526)

18. Տ. Մուշե Ա Այլաբերեցի (526-534)

19. Տ. Սահակ Բ Ուղկեցի (534-539)

20. Տ. Քրիստափոր Ա Տիրառիջցի (539-545)

21. Տ. Ղևոնդ Ա Եռաստեցի (545-548)

22. Տ. Ներսես Բ Բագրևանդցի (548-557)

23. Տ. Հովհաննես Բ Գաբեղենացի (557-574)

24. Տ.Մովսես Բ Եղիվարդեցի (574-604)

25. Տ. Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի (607-615)

26. Տ. Կոմիտաս Ա Աղցեցի (615-628)

27. Տ.Քրիստափոր Բ Ապահունի (628-630), մահացել է 630-ից հետո

28. Տ. Եզր Ա Փառա ժնակերտցի (630-641)

29. Տ. Ներսես Գ Տայեցի (Շինարար) (641-661)

30. Տ. Անաստաս Ա Ակոռեցի (661-667)

31. Տ. Իսրայել Ա Ոթմսեցի (667-677)

32. Տ.Սահակ Գ Ձորոփորեցի (677-703)

33. Տ. Եղիա Ա Արճիշեցի (703-717)

34. Տ. Հովհաննես Գ Օձնեցի (717-728)

35. Տ.Դավիթ Ա Արամոնեցի (728-741)

36. Տ. Տրդատ Ա Ոթմսեցի (741-764)

37. Տ. Տրդատ Բ Դասնավորեցի (764-767)

38. Տ. Սիոն Ա Բավոնեցի (767-775)

39. Տ. Եսայի Ա Եղիպատրուշեցի (775-788)

40. Տ. Ստեփանոս Ա Դվնեցի (788-790)

41. Տ. Հովաբ Ա Դվնեցի (790-791)

42. Տ. Սողոմոն Ա Գառնեցի (791-792)

43. Տ. Գևորգ Ա Բյուրականցի (792-795)

44. Տ. Հովսեփ Բ Փարպեցի (795-806)

45. Տ. Դավիթ Բ Կակաղեցի (806-833)

46. Տ. Հովհաննես Դ Ովայեցի (833-855)

47. Տ. Զաքարիա Ա Ձագեցի (855-876)

48. Տ. Գևորգ Բ Գառնեցի (877-897)

49. Տ. Մաշտոց Ա Եղվարդեցի (897-898)

50. Տ. Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցի (898-929)

51. Տ. Ստեփանոս Բ Ռշտունի (929-930)

52. Տ. Թեոդորոս Ա Ռշտունի (930-941)

53. Տ. Եղիշե Ա Ռշտունի (941-946)

54. Տ. Անանիա Ա Մոկացի (949-968)

55. Տ. Վահան Ա Սյունեցի (968-969)

56. Տ. Ստեփանոս Գ Սևանցի (969-972)

57. Տ. Խաչիկ Ա Արշարունեցի (973-992)

58. Տ. Սարգիս Ա Սևանցի (992-1019), մահացել է 1019 -ից հետո

59. Տ. Պետրոս Ա Գետադարձ (1019-1058)

60. Տ. Խաչիկ Բ Անեցի (1058-1065)

61. Տ. Գրիգոր Բ Վկայասեր (1066-1105)

62. Տ. Բարսեղ Ա Անեցի (1105-1113)

63. Տ. Գրիգոր Գ Պահլավունի (Փոքր Վկայասէր) (1113-1166)

64. Տ. Սբ. Ներսես Դ Կլայեցի (Շնորհալի) (1166-1173)

65. Տ. Գրիգոր Դ Տղա (1173-1193)

66. Տ. Գրիգոր Ե Քարավեժ (1193-1194)

67. Տ. Գրիգոր Զ Ապիրատ (1194-1203)

68. Տ. Հովհաննես Զ Սսեցի (1203-1221)

69. Տ. Կոնստանդին Ա Բարձրաբերդցի (1221-1267)

70. Տ. Հակոբ Ա Կլայեցի (1268-1286)

71. Տ. Կոնստանդին Բ Կատուկեցի (1286-1289)

72. Տ. Ստեփանոս Դ Հռոմկլայեցի (1290-1293)

73. Տ. Գրիգոր Է Անավարզեցի (1293-1307)

74. Տ. Կոնստանդին Գ Կեսարացի (1307-1322)

75. Տ. Կոնստանդին Դ Լամբրոնացի 1323-1326

76. Տ. Հակոբ Բ Անավարզեցի (1327-1341) կրկին (1355-1359)

77. Տ. Մխիթար Ա Գռներցի (1341-1355)

78. Տ. Մեսրոպ Ա Արտազեցի (1359-1372)

79. Տ. Կոնստանդին Ե Սսեցի (1372-1374)

80. Տ. Պողոս Ա Սսեցի (1374-1382)

81. Տ. Թեոդորոս Բ Կիլիկեցի (1382-1392)

82. Տ. Կարապետ Ա Կեղեցի (1393-1404)

83. Տ. Հակոբ Գ Սսեցի (1404-1411)

84. Տ. Գրիգոր Ը Խանձողատ (1411-1418)

85. Տ. Պողոս Բ Գառնեցի (1418-1430)

86. Տ. Կոնստանդին Զ Վահկացի (1430-1439)

87. Տ. Գրիգոր Թ Մուսաբեկյանց (1439-1441)

88. Տ. Կիրակոս Ա Վիրապեցի (1441-1443)

89. Տ. Գրիգոր Ժ Ջալալբեկյանց (1443-1465)

90. Տ. Արիստակես Բ Աթոռակալ (1465-1469)

91. Տ. Սարգիս Բ Աջատար (1469-1474)

92. Տ. Հովհաննես Է Աջակիր (1474-1484), մահ.1506

93. Տ. Սարգիս Գ Մյուսայլ (1484-1515)

94. Տ. Զաքարիա Բ Վաղարշապատցի (1515-1520)

95. Տ. Սարգիս Դ Վրաստանցի (1520-1536)

96. Տ. Գրիգոր ԺԱ Բյուզանդացի (1536-1545)

97. Տ. Ստեփանոս Ե Սալմաստեցի (1545-1567)

98. Տ. Միքայել Ա Սեբաստացի (1567-1576)

99. Տ. Գրիգոր ԺԲ Վաղարշապատցի (1576-1590)

100. Տ. Դավիթ Դ Վաղարշապատցի (1590-1629), մահ. 1633

101. Տ. Ս. Մովսես Գ Տաթևացի (1629-1632)

102. Տ. Փիլիպոս Ա Աղբակեցի (1633-1655)

103. Տ. Հակոբ Դ Ջուղայեցի (1655-1680)

104. Տ.Եղիազար Ա Այնթափցի (1681-1691)

105. Տ. Նահապետ Ա Եդեսացի (1691-1705)

106. Տ. Աղեքսանդր Ա Ջուղայեցի (1706-1714)

107. Տ. Աստվածատուր Ա Համադանցի (1715-1725)

108. Տ. Կարապետ Բ Ուլնեցի (1725-1729)

109. Տ. Աբրահամ Բ Խոշաբեցի (1730-1734)

110. Տ. Աբրահամ Գ Կրետացի (1734-1737)

111. Տ. Ղազար Ա Ջահկեցի (1737-1751)

112. Տ. Մինաս Ա Ակնեցի (1751-1753)

113. Տ. Ալեքսանդր Բ Բյուզանդացի (1753-1755)

114. Տ. Հակոբ Ե Շամախեցի (1759-1763)

115. Տ. Սիմեոն Ա Երևանցի (1763-1780)

116. Տ. Ղուկաս Ա Կարնեցի (1780-1799)

117. Տ. Դավիթ Ե Էնեգեթցի Ղորշանյան (1801-1807)

118. Դանիել Ա Սուրմառեցի (1807-1808)

119. Տ. Եփրեմ Ա Ձորագեղցի (1809-1830)

120. Տ. Հովհաննես Ը Կարբեցի (1831-1842)

121. Տ. Ներսես Ե Աշտարակեցի (Շահազիզյան)(1843-1857)

122. Տ. Մատթևոս Ա Կոնստանդնուպոլսեցի (Չուհաճյան) (1858-1865)

123. Տ. Գևորգ Դ. Կոնստանդնուպոլսեցի (Քերեստեճյան) (1866-1882)

124. Տ. Մակար Ա Թեղուտցի(Տեր-Պետրոսյան) (1885-1891)

125. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի (Խրիմյան Հայրիկ) (1893-1907)

126. Տ. Մատթևոս Բ Կոնստանդնուպոլսեցի (Իզմիրլյան) (1908-1910)

127. Տ. Գևորգ Ե Սուրենյանց (Տփղիսեցի) (1911-1930)

128. Տ. Խորեն Ա Մուրադբեկյան (Տփղիսեցի) (1932-1938)

129. Տ. Գևորգ Զ Չորեքչյան (Նորնախիջևանցի) (1945-1954)

130. Տ. Վազգեն Ա Պալճյան (Բուխարեստցի) (1955-1994)

131. Տ. Գարեգին Ա Սարգսյան (Քեսաբցի) (1995-1999)

132. Տ. Գարեգին Բ Ներսիսյան (Ոսկեհատցի) (1999-ից)

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել BlogNews.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ:
print Տպել